DIRECTOR

photo of Jin Wang

Jin Wang

Director, Professor

FACULTY

photo of Jie Li

Jie Li

Lecturer

System Biology

STUDENT

image of Zuguang Gu

Zuguang Gu

Candidate for PhD.

Interest

image of Xu Hua

Xu Hua

Candidate for PhD.

Interest

image of Pengping Li

Pengping Li

Candidate for PhD.

Interest

image of Chenfen He

Chenfeng He

Candidate for Master

Interest

image of Kunming Cao

Kunming Cao

Candidate for Master

Interest

image of Guangxin Zhang

Guangxin Zhang

Candidate for Master

Interest

image of Xiaoshuang Liu

Xiaoshuang Liu

Candidate for Master

Interest

image of Luxiao Chen

Luxiao Chen

Candidate for Master

Interest

image of Jiao Yi

Jiao Yi

Candidate for Master

Interest

image of Xiuxiu Xu

Xiuxiu Xu

Candidate for Master

Interest

image of Rongjun Tang

Rongjun Tang

Candidate for Master

Interest

image of Zhongwei Xie

Zhongwei Xie

Candidate for Master

Interest

image of XinYuan Zang

XinYuan Zang

Candidate for Master

Interest

image of Zhi Wang

Zhi Wang

Candidate for Master

Interest